Dnešní datum: 25. 01. 2022     | Hlavní stránka | Propozice ke stažení | Odkazy | Diskuzní fórum | Rozšířené vyhledávání   
ORGANIZACE
Výbor klubu
Zápisy
Klubové normativy
Členství v klubu
Seznam členů
Články

CHOVATELSTVÍ
Chovatelské stanice
Databáze jedinců
Chovní psi
Chovné feny
Svody dorostu
Bonitace
Výsledky RTG DKK
Plemenná kniha (od r. 2000)
Nakryté feny

VÝSTAVY
Výsledky výstav
Články

VÝCVIK
Klubové výcvikové tábory
Mistrovství světa 2010
Články
Mistrovství ČR Bouvierů v pasení ovcí

INZERCE
Seznam inzerátů
Vložení inzerátu

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek

Kniha návštěv

BONITAČNÍ ŘÁD - Bouvier club Bohemia z.s.
Vydáno dne 21. 06. 2011 (3745 přečtení)PricewaterhouseCoopers s

Bonitační řád – Bouvier Club Bohemia

1/ Bonitační řád Bouvier Club Bohemia (dále jen BCB) obsahuje jednotné směrnice pro organizování bonitací a stanovuje podmínky a kritéria pro chovnou způsobilost psů plemen Flanderský a Ardenský bouvier.
2/ Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě exteriérových a povahových předností, nedostatků a vad v porovnání s platným plemenným standardem FCI a trendem ve vývoji plemene, je vodítkem pro výběr chovných párů
3/ Absolvování bonitace je základní podmínkou pro zařazení jedince do rejstříku chovných jedinců a platí pro celý život.
4/ Průběh bonitace zajišťuje bonitační komise. Komisi tvoří poradce chovu, bonitační referent, posuzovatel exteriérů s patřičnou aprobací, případně další členové chovatelské komise,  delegovaní výborem.  
5/ K protokolárnímu posouzení na bonitacích slouží bonitační karty, které se vystavují v originále a dvou průpisech:
- originál obdrží hlavní poradce chovu
- první kopii majitel bonitovaného jedince
- druhou kopii bonitační referent
Výsledek hodnocení se zapisuje do bonitační karty a do průkazu původu a to:
-  bonitace splněna  – odpovídající standardu
-  bonitace nesplněna  -  odporuje standardu - důvod
6/ Pro jednotný způsob bonitace a hodnocení dle standardu bonitovaných jedinců může být vytvořen tzv. bonitační kód, který může být v závislosti na rozvoji chovu a na trendech ve vývoji plemene upravován. Veškeré změny v bonitačním kódu podléhají schválení členské schůzi, navrhuje je chovatelská komise. Výsledný bonitační kód se všemi údaji na bonitační kartě a celkový výsledek hodnocení musí být zveřejněn v nejbližším klubovém zpravodaji, a to i tehdy, když se majitel bonitovaného jedince proti výsledku odvolala
7/ Bonitační komise je oprávněná ze závažných důvodů odložit posouzení jedince na bonitaci a v takovém případě nemusí majitel platit nový bonitační příspěvek.
8/ Výbor klubu je oprávněn nařídit opakování bonitace, a to zejména:
- v případě nedodržení bonitačního řádu
- v případě nedodržení Chovatelského a zápisního řádu a jejich doplňujících ustanovení
- v případě oprávněné pochybnosti o identitě bonitovaného jedince
9/ Platnost provedené bonitace je podmíněna úplným vyplněním bonitační karty a jejím podepsáním všemi členy bonitační komise, rozhodčím exteriéru a majitelem bonitovaného jedince. Za řádné a úplné vyplnění bonitační karty je odpovědný bonitační  referent.
10/ Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání k výboru klubu. Musí tak učinit do jednoho měsíce po obdržení výsledku bonitace a to doporučeným dopisem, nebo emailem,  kde uvede důvody svého odvolání.
11/ Vyhoví-li výbor klubu takovému odvolání, bude bonitace opakována ve složení jiného obsazení posuzovatelem exteriéru a členů komise za účasti hlavního poradce chovu. Rozhodnutí této komise je konečné a bez odvolání.
12/ Bonitace se mohou zúčastnit jedinci splňující podmínky zápisního řádu a jeho doplňujících ustanovení, kteří se mohou prokázat platným průkazem původu a kteří jsou v trvalém držení majitele.
13/ Minimální věková hranice pro absolvování bonitace je pro plemena Bouvier  20 měsíců pro psy i feny, dosažených nejpozději v den konání bonitace. Podmínkou pro účast na bonitaci je u plemene flanderský bouvier absolvování svodu dorostu. Tato podmínka platí pro jedince narozené od 1.1. 1994. Účast na svodu dorostu je stanovena spodní věkovou hranicí 9 měsíců. Svod dorostu se nevyžaduje u importovaného jedince dovezeného ve věku více jak 15 měsíců a u ardenského bouviera. Svod dorostu je pořádán společně s bonitací. Výsledek svodu dorostu nemá vliv na následující bonitaci. Slouží pro majitele psa jen jako vodítko pro stanovení současného stavu posuzovaného jedince. Svod a bonitace nemůže být provedena současně, v jeden den. 

 

 

 


14/ U importovaných chovných jedinců zapsaných v plemenné knize je povinností majitele předvést jej k bonitaci   i tehdy absolvoval-li dovezený jedinec zkoušku způsobilosti k chovu v zemi odkud byl vyvezen.
15/ Svodu dorostu a bonitace se mohou zúčastnit pouze zdravá zvířata.
16/ V době bonitace je požadováno, aby jedinec BdF měl již  absolvované vyšetření  na dysplasii kyčelního kloubu a toto vyhodnocení předložil bonitační komisi. Jedinec by měl mít splněnou účast na klubové výstavě, nejhůře s oceněním „velmi dobrý“ (platí pro obě plemena).
17/ Při kontrole zubů bude brán v úvahu počet zjištěný na bonitaci.
18/ Na bonitaci nemusí být jedinec připraven jako na výstavu, ale rozhodčí z exteriéru je oprávněn odmítnout posoudit jedince, který je špinavý, zanedbaný nebo zahmyzený. Je rovněž oprávněn vyloučit z posuzování jedince, jehož chování brání prohlídce zubů, varlat, provedení řádného přeměření a který je agresivní.
19/ Pořadatelem bonitace je klub BCB a výbor klubu zajistí pořádání bonitace 2x v kalendářním roce (jaro, podzim). V případě potřeby mohou být uspořádány i další bonitace navíc. V každém případě však musí být bonitace uspořádána minimálně 1x. Pokud to bude organizačně možné budou bonitace a  Svody dorostu pořádány u příležitosti klubových a speciálních výstav.
20/ Výbor klubu může vyhovět zájemci o provedení bonitace i mimo řádné uspořádání bonitací. Pokud uhradí veškeré náklady spojené s jejím pořádáním, a to vždy předem zálohově.
21/ BCB je povinen včas informovat v klubovém zpravodaji své členy o místu a datu pořádání bonitací a umožnit jim tak účast na pořádaných akcích. V této informaci má být uvedeno i složení bonitační komise a posuzovatel exteriéru.
22/ Přihlášky na bonitaci a svod dorostu se zasílají písemně, nebo emailem na adresu bonitačního referenta nejpozději 4 týdnu před konám akce.
Přihláška musí obsahovat:
- jméno a název chovatelské stanice přihlášeného jedince
- datum narození
- číslo zápisu v plemenné knize včetně zkratky před číslem
- jména obou rodičů včetně čísel zápisu – tyto nacionále může nahradit kopie PP
- úplnou adresu majitele
- doklad o zaplacení poplatku bonitace nebo svodu dorostu  (bonitační poplatek je rozdílný pro člena a nečlena BCB
- datum svodu nebo bonitace, na který se majitel jedince hlásí
23/ V případě nekonání akce rozešle bonitační referent všem přihlášeným oznámení nejméně týden před termínem zrušené akce.
24/ Nepřihlášeným jedincům, případně těm kteří nemají zaplacený stanovený poplatek bude klubem účtován 100,- Kč příplatek přímo na místě.
25/ Odstoupení majitele z bonitace, na kterou je přihlášen a její přesunutí na jiný termín, je možné za předpokladu, že tak učiní nejpozději týden před bonitací (rozhoduje poštovní razítko) a v tom případě zaplacený poplatek nepropadá, ale je platný na další přihlášený termín. V případě, že odstoupení nahlásí v době kratší než 1 týden poplatek propadá a použije se na hrazení nákladů vzniklých s organizačním zajištěním bonitace. Neomluvená neúčast na bonitaci znamená propadnutí přihlášky i poplatku. K účasti na další bonitaci je nutná nová přihláška.
26/ Bonitační referent, příp. jeho zástupce, zajišťuje řádný průběh bonitace nebo svodu dorostu jako vedoucí akce. Zajišťuje technicky organizaci a zápisy do bonitačních karet. Po skončení bonitace nebo svodu dorostu je povinen zajistit uveřejnění výsledků akcí v klubovém zpravodaji a webových stránkách. Bonitační referent vede soustavně přehled o jedincích, kteří se svodů a bonitací účastnili a zpracovává pravidelně výsledky pro potřebu chovatelů a klubu.
27/ v případě potřeby může být tento bonitační řád měněn nebo doplněn. Změny a doplňky nabývají účinnost jejich schválením na členské schůzi BdFCB.

 Tento bonitační řád byl schválen v úpravách a doplňcích členskou schůzí dne 22.4. 2018
Související články:
POKYNY PRO KLUBY A ROZHODČÍ PLEMENE FLANDERSKÉHO BOUVIERA (20.07.2011)
Přihláška do klubu (19.07.2011)
KLUBOVÉ POPLATKY (08.07.2011)
STANDARD Bouvier des Flandres (21.06.2011)
STANOVY - Bouvier club Bohemia z.s. (20.06.2011)
ZÁPISNÍ ŘÁD - Bouvier Club Bohemia z.s. (10.06.2011)

( administrator | Komentářů: 0 | Komentovat | Informační e-mailVytisknout článek )

© BCB 2018