Dnešní datum: 28. 10. 2020     | Hlavní stránka | Propozice ke stažení | Odkazy | Diskuzní fórum | Rozšířené vyhledávání   
ORGANIZACE
Výbor klubu
Zápisy
Klubové normativy
Členství v klubu
Seznam členů
Články

CHOVATELSTVÍ
Chovatelské stanice
Databáze jedinců
Chovní psi
Chovné feny
Svody dorostu
Bonitace
Výsledky RTG DKK
Plemenná kniha (od r. 2000)
Nakryté feny

VÝSTAVY
Výsledky výstav
Články

VÝCVIK
Klubové výcvikové tábory
Mistrovství světa 2010
Články
Mistrovství ČR Bouvierů v pasení ovcí

INZERCE
Seznam inzerátů
Vložení inzerátu

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek

Kniha návštěv

ZÁPISNÍ ŘÁD - Bouvier Club Bohemia z.s.
Vydáno dne 10. 06. 2011 (4338 přečtení)ZÁPISNÍ ŘÁD - Bouvier des Flandres Club Bohemia

Zápisní řád* - Bouvier Club Bohemia

* (dříve chovatelský)

Cílem Bouvier Club Bohemia (dále jen BCB) je chov plemen flanderský bouvier (BdF) a ardénský bouvier (AdB), při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro toto plemeno. Úvodní ustanovení - Zápisní řád je základní normou pro chov plemen bouvierů při dodržení platného plemenného standardu FCI v plném rozsahu. - Chov plemen bouvierů je řízen chovatelským klubem Bouvier Club Bohemia dále jen BCB z.s.  Chovné podmínky určuje chovatelský klub BCB, tyto chovné podmínky jsou součástí tohoto zápisního řádu příloha č. 1. Chovné podmínky jsou v souladu s předpisy FCI a závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v platném znění. - S chovatelstvím je neslučitelná produkce štěňat bez průkazu původu a ani podpora tohoto konání.

Článek 1 Chov a jeho řízení
1.1
Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba především respektující zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví).
1.2 Druhy chovu pro plemena bouvierů : čistokrevná plemenitba, chov volný, evidovaný;
1.3 Chovatelský klub poskytuje chovatelský servis pro chovatele, může ale umožnit chov i nečlenům klubu za předpokladu, že pes/fena splnili podmínky stanovené klubem pro zařazení do chovu. V případě poskytování služby nečlenovi BCB (týká se především zápisu vrhu) klub písemně vymezí smluvní podmínky s chovatelem - nečlenem.
1.4 Do chovu nejsou připuštěni zejména jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. Dále nejsou do chovu připuštěni psi a feny s vadami, které standard bouviera uvádí jako vady vylučující. Jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu, jakož jsou z chovu vyloučeni i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní.

Článek 2 Chovatelská stanice
2.1 Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU.
2.2 Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní.
2.3 Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název není možno změnit.
2.4 Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.
2.5 Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.
2.6 Převod či přechod názvu chovatelské stanice je možný za podmínky plného souladu s předpisy ČMKU. Nesoulad s předpisy ČMKU způsobuje neplatnost.
2.7 Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním nebo smluvním postoupením.
2.8 Registrace chovatelské stanice zaniká:
a) písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tímto zaniká majiteli nárok na jakékoli další chránění chovatelské stanice.
b) úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice v souladu s článkem 12 Směrnice ČMKU – Zásady registrace chovatelských stanic.
Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem ohlášeny do jednoho měsíce po změně rejstříku chovatelských stanic ČMKU.

Článek 3 Chovní jedinci
3.1 Chovní psi a feny jsou jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených příslušným chovatelským klubem.
3.2 Podmínky pro zařazení do chovu má ve své pravomoci klub  BCB, přičemž respektují platný standard FCI..
3.3 Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí klub do průkazu původu při bonitaci. Majitel chovného jedince pak předá průkaz původu i s přílohou plemenné knize k zapsání psa/feny do evidence chovných jedinců.

Článek 4 Chovatel, majitel chovného psa
4.1 Majitel chovného psa či feny je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická), která má vlastnické právo k chovnému psu nebo feně. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny.
4.2 Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat je k chovu.
4.3 Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována.
4.4 Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být do 15-ti dnů oznámena písemně vedení chovatelského klubu a plemenné knize.
4.5 Změna držení: a) u chovného psa neprodleně b) u feny se zápisem vrhu musí být změna oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize.
4.6 Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.
4.7 Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zesnulého.
4.8 V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli.
4.9 Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu všech zemí spolumajitelů - nejedná se v tomto případě o zahraniční krytí.

Článek 5 Krycí list (doporučení nebo potvrzení o krytí feny)
5.1 Pro plánované krytí chovné feny vystaví poradce chovu krycí listy. Za vystavení krycích listů účtuje klub poplatek. Bez zaplacení stanoveného poplatku nemůže být KL vystaven.
5.2 Platnost krycích listů je omezená na 1 rok od datumu vystavení. V případě zkončení platnosti KL, který nebyl chovatelem využit musí tento zažádat o nový KL a zaplatit opětovně poplatek.
5.3 Krycí listy musí obsahovat následující údaje : a) jméno psa (psů) navrženého ke krytí a číslo jeho zápisu b) jméno feny a číslo jejího zápisu c) jméno a adresu majitele nebo držitele psa d) jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny e) podpisy obou majitelů (držitelů) f) místo a datum krytí.
5.4 Řádně vyplněné a podepsané krycí listy jsou dokladem. Který je součástí přihlášky vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazu původu.
5.5 Krycí list se vystavuje ve 3 vyhotoveních. Originál a 1.kopii obdrží majitel feny. Po úspěšném krytí předá majitel chovné feny druhou kopii majiteli krycího psa, který jí společně s dokladem o zaplacení krycího poplatku zašle poradci chovu do 7 dnů od uskutečněného krytá. Originál krycího listu zůstává až do vrhu u chovatele, který jej po narození štěňat zašle do 3 pracovních dnů poradci chovu s oznámením o počtu narozených štěňat. Třetí kopie zůstavá pro kontrolu u poradce chovu.

Článek 6 Krytí
6.1
Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného krycího listu.
6.2 Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním psem.
6.3 Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.
6.4 Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět, majitel feny.
6.5 Držitel psa je povinen o fenu řádně pečovat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena případně způsobila třetí osobě.
6.6 Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes.
6.7 Při neplánovaném krytí jiným než smluveným psem je jeho držitel povinen toto majiteli (držiteli) feny ohlásit a hradit mu všechny náklady, jakož i vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné vyrovnání. Otázku případného vydání průkazů původu pro štěňata narozená z takovéhoto spojení (stejně jako v případě neplánovaného krytí vlastním psem majitele) řeší příslušný chovatelský klub individuálně.
6.8 Pokud došlo k úhynu chovné feny prokazatelně v době, kdy byla v péči držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu feny, a to pitvou ve veterinárním ústavu.
6.9 Pokud k úhynu chovné feny došlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit držiteli chovného psa náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody.
6.10 Po krytí vyplní držitel psa a majitel (držitel) feny krycí listy.
6.11 Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení.
6.12 Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem.
6.13 Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak.
6.14 Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny.
6.15 Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí.
6.16 Při zahraničním krytí garantuje chovatel, že pes je v dané zemi chovný. V tomto případě se od platby za použití krycího psa upouští
6.17 Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.

Článek 7 Vrh
7.1
Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této skutečnosti uvědomněn chovatelský klub.
7.2 Fena smí mít v jednom kalendářním roce 1 vrh
7.3 Chovatelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu, způsobem, který zvyšuje bolest a nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem.
7.4 O narození štěňat je chovatel povinen podat písemnou zprávu příslušnému poradci chovu a držiteli psa, která obsahuje:
- základní identifikační údaje,
- datum krytí a vrhu,
- počet celkem narozených, mrtvě narozených, ponechaných štěňat,
- pohlaví
- informaci o tom, zda štěňata jsou ponechána feně nebo předána kojné feně (v tom případě i držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných).
7.5 Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a příslušnému poradci chovu do 75 dnů po krytí

Článek 8 Průkaz původu
8.1
Průkaz původu (dále v celém textu jen PP) je vystaven plemennou knihou na formuláři uznaném FCI, označeném znakem FCI a ČMKU. Tento formulář je čtyřgenerační.
8.2 PP musí obsahovat :
a) nutné identifikační údaje o psu/feně:
- plemeno
- jméno a chovatelská stanice
- pohlaví
- datum narození
- tetování/čipování
- druh a barvu srsti
- údaje o chovateli
b) nejméně tři generace předků FCI (neplatí pro Z Reg a N Reg)
c) část určenou k zápisu výsledků výstav, závodů, zkoušek, svodů a bonitací.
8.3 Pro každého jedince je vystaven jeden PP. PP je příslušenstvím tohoto jedince.
8.4 Chovatel je povinen předat PP nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU, kterým byl PP vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu PP.
8.5 Ztrátu PP je nutno hlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený PP je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený PP lze vystavit duplikát.
8.6 Úřední zápisy, změny a doplňky do PP smí provádět pouze plemenná kniha ČMKU.
8.7 Zápisy do části PP k tomuto účelu určené provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, poradci chovu a pověření pracovníci sekretariátu ČMKU). Za správnost údajů uvedených v PP odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl

Článek 9 Zápisy štěňat do plemenné knihy
9.1
PP vystavuje příslušné pracoviště plemenné knihy ČMKU na základě smlouvy s chovatelským klubem.
9.2 Štěňata se zapisují do plemenné knihy země, ve které má majitel feny stálé bydliště. Výjimky jsou povoleny pro chovatele čistokrevných psů, kteří žijí v zemi, jež nevede plemennou knihu uznanou federací FCI. Těmto chovatelům je povoleno nechat štěňata zapsat dle volby do uznané plemenné knihy.
9.3 Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je výhradně platná přihláška vrhu. Za platnost přihlášky vrhu odpovídá příslušný chovatelský klub.
9.4 Součástí přihlášky vrhu jsou krycí listy a v případě zahraničního krytí i kopie originálu PP včetně dokladu o chovnosti.
9.5 Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – t.zn., že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Přihláška vrhu označených štěňat (způsob označování viz směrnice ČMKU) musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.
9.6 Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Pro každé další plemeno v chovatelské stanici je vedena zvláštní řada, začínající písmenem „A“. Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice, vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jméno nesmí tvořit pouze předložka česká ani cizojazyčná (von,of,…).
9.7 Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat.
9.8 Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.).
9.9 V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může jednu fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice pouze jedenkrát. Zapůjčení feny musí být plemenné knize doloženo písemnou smlouvou.

Článek 10 Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy
10.1
Jedincům dovezeným s platnými PP, které jsou vystaveny zeměmi FCI, či smluvními partnery FCI, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu podle následujícího schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu/-rok importu/rok narození. V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do rodokmenu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno vždy uvádět zkratku a číslo zápisu původní plemenné knihy .
10.2 PP, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným přepisem. Originální PP se u importovaných zvířat zásadně nepřepisují na formuláře ČMKU

Článek 11 Vydávání přepisu a duplikátu průkazu původu
11.1
Přepis i duplikát vydává ta plemenná kniha, která vystavila originál PP.
11.2 Přepis PP se vydává v případě, kdy dojde k poškození či znehodnocení originálního PP. K jeho vydání je nutno předložit příslušnému pracovišti plemenné knihy poškozený či znehodnocený PP.
11.3 Duplikát PP se vystavuje v případě, kdy byl původní PP ztracen, případně pes, jemuž původní PP patřil, byl odebrán z útulku psů či odchycen nebo zabaven policií. Zahraniční majitel žádá o vystavení prostřednictvím chovatele nebo své střešní organizace. V případě, že pes měl řádný exportní PP, může žádost podat zahraniční majitel evidovaný na ČMKU. Žádost se podává na tiskopise příslušné plemenné knihy, na kterém žadatel místopřísežně potvrzuje pravdivost všech uvedených údajů. Duplikát PP se vydává po zveřejnění žádosti v kynologických časopisech a časopise Myslivost po uplynutí 30 kalendářních dní od zveřejnění. Po vydání duplikátu se stává původní PP neplatným. Duplikát duplikátu již nelze vystavit.

Článek 12 Vývoz
12.1
PP jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovníkem sekretariátu ČMKU označen: - razítkem EXPORT PEDIGREE - reliéfním razítkem se znakem ČMKU - hologramem - kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka - jménem a kompletní adresou nového majitele.
12.2 Exportní PP lze vystavit pouze pro fyzickou osobu. Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.
12.3 Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho chovatelem, je oprávněn vyvézt pouze 1 jedince v kalendářním roce.

Článek 13 Závěrečná ustanovení
13.1
Porušením výše uvedených ustanovení tohoto řádu BdF CB se chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje kárnému řízení.
13.2 Tento Chovatelský řád plně respektuje ustanovení chovatelského řádu ČMKU. Schváleno členskou schůzí BdFCB 22.4.2006 v Češňovicích.


Příloha č. 1 k zápisnímu řádu Bouvier  Club Bohemia
Chovné podmínky:
- absolvování svodu mladých ve věku od 9 měsíců pouze u plemene flanderský bouvier
- výsledek vyšetření na dysplazii kyčelního kloubu maximálně do stupně D.
- účast na klubové nebo speciální výstavě s nejhorším oceněním u psa/ velmi dobrý, fena/velmi dobrá
- absolvovat bonitaci ve věku 20 a více měsíců s výsledkem BONITACE SPLNĚNA.
   - věková hranice psa používaného v chovu není omezena, pes je automaticky uváděn v seznamu chovných psu do stáří 9 let, poté si majitel každého psa může zažádat o prodloužení chovnosti, a to na každý rok zvlášť, majitel chovného psa ručí při požádání o prodloužení za to, že pes je v dobré kondici a je schopný krýt
   - Fena smí být použita k chovu (datum krytí) naposledy v den dosažení stáří 8 let. Výjimku z tohoto ustanovení může, v souladu se specifickými podmínkami plemene, povolit příslušný chovatelský klub za předpokladu, že použití k chovu není na úkor zdravotního stavu feny. Zdravotní stav feny musí být v tomto případě asi 1 měsíc před předpokládanou říjí odborně vyšetřen veterinárním lékařem.
Prodloužení chovnosti je možné po udělení výše uvedených potvrzení, a to  maximálně o jeden vrh do věku feny 9 let. (Např. fena narozená 1. ledna 2005 smí být po udělení požadovaných povolení naposledy kryta 1. ledna 2014)

- ke krytí může dojít jen u řádně přeregistrovaných jedinců u poradce chovu a na plemenné knize, která vydala knihu odchovu, nebo knihu krytí

 


Příloha č. 2 k zápisnímu řádu Bouvier Club Bohemia
Adresa plemenné knihy pro plemena bouvierů:
ČKS (Český kynologický svaz) U Pergamenky 3 170 00 Praha 7
tel/fax : 02/667 22 235
http://www.kynologie.cz

Adresa vyhodnocovatele dysplazie kyčelního kloubu:
MVDr. Marek Pepřík Nádražní okruh 35, 746 01 Opava
(telefon) 553797021, 602538724

Schváleno členskou schůzí dne 22. 4. 2018

 

 Související články:
POKYNY PRO KLUBY A ROZHODČÍ PLEMENE FLANDERSKÉHO BOUVIERA (20.07.2011)
Přihláška do klubu (19.07.2011)
KLUBOVÉ POPLATKY (08.07.2011)
STANDARD Bouvier des Flandres (21.06.2011)
BONITAČNÍ ŘÁD - Bouvier club Bohemia z.s. (21.06.2011)
STANOVY - Bouvier club Bohemia z.s. (20.06.2011)
Mezinárodní tituly - změna (00.00.0000)

( -in- | Komentářů: 0 | Komentovat | Informační e-mailVytisknout článek )

© BCB 2018