BONITAČNÍ ŘÁD - Bouvier club Bohemia z.s.

Autor: administrator (admin@server.cz), Téma: Klubové normativy
Vydáno dne 21. 06. 2011 (3363 přečtení)


PricewaterhouseCoopers s

Bonitační řád – Bouvier Club Bohemia

1/ Bonitační řád Bouvier Club Bohemia (dále jen BCB) obsahuje jednotné směrnice pro organizování bonitací a stanovuje podmínky a kritéria pro chovnou způsobilost psů plemen Flanderský a Ardenský bouvier.
2/ Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě exteriérových a povahových předností, nedostatků a vad v porovnání s platným plemenným standardem FCI a trendem ve vývoji plemene, je vodítkem pro výběr chovných párů
3/ Absolvování bonitace je základní podmínkou pro zařazení jedince do rejstříku chovných jedinců a platí pro celý život.
4/ Průběh bonitace zajišťuje bonitační komise. Komisi tvoří poradce chovu, bonitační referent, posuzovatel exteriérů s patřičnou aprobací, případně další členové chovatelské komise,  delegovaní výborem.  
5/ K protokolárnímu posouzení na bonitacích slouží bonitační karty, které se vystavují v originále a dvou průpisech:
- originál obdrží hlavní poradce chovu
- první kopii majitel bonitovaného jedince
- druhou kopii bonitační referent
Výsledek hodnocení se zapisuje do bonitační karty a do průkazu původu a to:
-  bonitace splněna  – odpovídající standardu
-  bonitace nesplněna  -  odporuje standardu - důvod
6/ Pro jednotný způsob bonitace a hodnocení dle standardu bonitovaných jedinců může být vytvořen tzv. bonitační kód, který může být v závislosti na rozvoji chovu a na trendech ve vývoji plemene upravován. Veškeré změny v bonitačním kódu podléhají schválení členské schůzi, navrhuje je chovatelská komise. Výsledný bonitační kód se všemi údaji na bonitační kartě a celkový výsledek hodnocení musí být zveřejněn v nejbližším klubovém zpravodaji, a to i tehdy, když se majitel bonitovaného jedince proti výsledku odvolala
7/ Bonitační komise je oprávněná ze závažných důvodů odložit posouzení jedince na bonitaci a v takovém případě nemusí majitel platit nový bonitační příspěvek.
8/ Výbor klubu je oprávněn nařídit opakování bonitace, a to zejména:
- v případě nedodržení bonitačního řádu
- v případě nedodržení Chovatelského a zápisního řádu a jejich doplňujících ustanovení
- v případě oprávněné pochybnosti o identitě bonitovaného jedince
9/ Platnost provedené bonitace je podmíněna úplným vyplněním bonitační karty a jejím podepsáním všemi členy bonitační komise, rozhodčím exteriéru a majitelem bonitovaného jedince. Za řádné a úplné vyplnění bonitační karty je odpovědný bonitační  referent.
10/ Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání k výboru klubu. Musí tak učinit do jednoho měsíce po obdržení výsledku bonitace a to doporučeným dopisem, nebo emailem,  kde uvede důvody svého odvolání.
11/ Vyhoví-li výbor klubu takovému odvolání, bude bonitace opakována ve složení jiného obsazení posuzovatelem exteriéru a členů komise za účasti hlavního poradce chovu. Rozhodnutí této komise je konečné a bez odvolání.
12/ Bonitace se mohou zúčastnit jedinci splňující podmínky zápisního řádu a jeho doplňujících ustanovení, kteří se mohou prokázat platným průkazem původu a kteří jsou v trvalém držení majitele.
13/ Minimální věková hranice pro absolvování bonitace je pro plemena Bouvier  20 měsíců pro psy i feny, dosažených nejpozději v den konání bonitace. Podmínkou pro účast na bonitaci je u plemene flanderský bouvier absolvování svodu dorostu. Tato podmínka platí pro jedince narozené od 1.1. 1994. Účast na svodu dorostu je stanovena spodní věkovou hranicí 9 měsíců. Svod dorostu se nevyžaduje u importovaného jedince dovezeného ve věku více jak 15 měsíců a u ardenského bouviera. Svod dorostu je pořádán společně s bonitací. Výsledek svodu dorostu nemá vliv na následující bonitaci. Slouží pro majitele psa jen jako vodítko pro stanovení současného stavu posuzovaného jedince. Svod a bonitace nemůže být provedena současně, v jeden den. 

 

 

 


14/ U importovaných chovných jedinců zapsaných v plemenné knize je povinností majitele předvést jej k bonitaci   i tehdy absolvoval-li dovezený jedinec zkoušku způsobilosti k chovu v zemi odkud byl vyvezen.
15/ Svodu dorostu a bonitace se mohou zúčastnit pouze zdravá zvířata.
16/ V době bonitace je požadováno, aby jedinec BdF měl již  absolvované vyšetření  na dysplasii kyčelního kloubu a toto vyhodnocení předložil bonitační komisi. Jedinec by měl mít splněnou účast na klubové výstavě, nejhůře s oceněním „velmi dobrý“ (platí pro obě plemena).
17/ Při kontrole zubů bude brán v úvahu počet zjištěný na bonitaci.
18/ Na bonitaci nemusí být jedinec připraven jako na výstavu, ale rozhodčí z exteriéru je oprávněn odmítnout posoudit jedince, který je špinavý, zanedbaný nebo zahmyzený. Je rovněž oprávněn vyloučit z posuzování jedince, jehož chování brání prohlídce zubů, varlat, provedení řádného přeměření a který je agresivní.
19/ Pořadatelem bonitace je klub BCB a výbor klubu zajistí pořádání bonitace 2x v kalendářním roce (jaro, podzim). V případě potřeby mohou být uspořádány i další bonitace navíc. V každém případě však musí být bonitace uspořádána minimálně 1x. Pokud to bude organizačně možné budou bonitace a  Svody dorostu pořádány u příležitosti klubových a speciálních výstav.
20/ Výbor klubu může vyhovět zájemci o provedení bonitace i mimo řádné uspořádání bonitací. Pokud uhradí veškeré náklady spojené s jejím pořádáním, a to vždy předem zálohově.
21/ BCB je povinen včas informovat v klubovém zpravodaji své členy o místu a datu pořádání bonitací a umožnit jim tak účast na pořádaných akcích. V této informaci má být uvedeno i složení bonitační komise a posuzovatel exteriéru.
22/ Přihlášky na bonitaci a svod dorostu se zasílají písemně, nebo emailem na adresu bonitačního referenta nejpozději 4 týdnu před konám akce.
Přihláška musí obsahovat:
- jméno a název chovatelské stanice přihlášeného jedince
- datum narození
- číslo zápisu v plemenné knize včetně zkratky před číslem
- jména obou rodičů včetně čísel zápisu – tyto nacionále může nahradit kopie PP
- úplnou adresu majitele
- doklad o zaplacení poplatku bonitace nebo svodu dorostu  (bonitační poplatek je rozdílný pro člena a nečlena BCB
- datum svodu nebo bonitace, na který se majitel jedince hlásí
23/ V případě nekonání akce rozešle bonitační referent všem přihlášeným oznámení nejméně týden před termínem zrušené akce.
24/ Nepřihlášeným jedincům, případně těm kteří nemají zaplacený stanovený poplatek bude klubem účtován 100,- Kč příplatek přímo na místě.
25/ Odstoupení majitele z bonitace, na kterou je přihlášen a její přesunutí na jiný termín, je možné za předpokladu, že tak učiní nejpozději týden před bonitací (rozhoduje poštovní razítko) a v tom případě zaplacený poplatek nepropadá, ale je platný na další přihlášený termín. V případě, že odstoupení nahlásí v době kratší než 1 týden poplatek propadá a použije se na hrazení nákladů vzniklých s organizačním zajištěním bonitace. Neomluvená neúčast na bonitaci znamená propadnutí přihlášky i poplatku. K účasti na další bonitaci je nutná nová přihláška.
26/ Bonitační referent, příp. jeho zástupce, zajišťuje řádný průběh bonitace nebo svodu dorostu jako vedoucí akce. Zajišťuje technicky organizaci a zápisy do bonitačních karet. Po skončení bonitace nebo svodu dorostu je povinen zajistit uveřejnění výsledků akcí v klubovém zpravodaji a webových stránkách. Bonitační referent vede soustavně přehled o jedincích, kteří se svodů a bonitací účastnili a zpracovává pravidelně výsledky pro potřebu chovatelů a klubu.
27/ v případě potřeby může být tento bonitační řád měněn nebo doplněn. Změny a doplňky nabývají účinnost jejich schválením na členské schůzi BdFCB.

 Tento bonitační řád byl schválen v úpravách a doplňcích členskou schůzí dne 22.4. 2018